Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Miasto i Gmina

Nieodpłatna Pomoc Prawna

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

Dni i godziny przyjmowania:

Poniedziałek 12.30 – 16.30

Wtorek 10.30 – 14.30

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Uwaga!!!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może osoba uprawniona po wcześniejszej rejestracji:

- telefonicznej pod nr tel. 509 709 724

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00

- w elektronicznym systemie rejestracyjnym dostępnym na stronie:

https://powiat-zlotow.npp-24.pl

INSTRUKCJA rejestracji w systemie

Zasady działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku obejmuje:

1.poinformowanie osoby fizycznej, osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2.wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3.sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub

4.sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 roku obejmuje:

1.działanie dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

2.wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;

3.w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa dotyczące w szczególności upowszechnienia wiedzy o:

1.prawach i obowiązkach obywatelskich;

2.działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3.mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4.możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa;

5.dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.