Urząd Miejski Okonek
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Okonku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.okonek.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Bindek, ratusz@okonek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (67) 266 90 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, przy ulicy Niepodległości 53 w Okonku, w którym jest siedziba Urzędu Miejskiego w Okonku nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • do budynku głównego Urzędu Miejskiego w Okonku (budynku A) prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Niepodległości oraz drugie wejście z tyłu budynku
   (oba wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku B Urzędu Miejskiego w Okonku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich,   
 • budynek nie posiada windy,
 • toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnej,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych
  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848