Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Inwestycje Gminne

Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek

Flaga Unii Europejskiej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

Gmina Okonek reprezentowana przez Burmistrza Okonka zawiadamia o przyznanej pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj”.

Gmina Okonek otrzymała na realizację inwestycji wsparcie w wysokości: 1.527.114,00zł.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Okonek poprze budowę gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj. Gmina Okonek planuje:

  1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego projektowanej sieci wodociągowej, rozbudowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody oraz zbiorników retencyjnych;
  2. Budowa sieci wodociągowej;
  3. Roboty budowlane w stacji uzdatniania wody m.in.        

- wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz montażem nowych rynien i rur spustowych;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie z polbruku opaskę wokół budynku oraz podestu przed drzwiami wejściowymi;

- wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej;

- wykonanie instalacji alarmowej;

- wykonanie posadzki z płytek gresowych oraz położenie płytek na ścianach do wysokości 2,0 m;

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów;

- wykonanie ogrzewania elektrycznego konwektorowego;

- wykonanie ogrodzenia terenu stacji;

  1. Roboty technologiczne stacji uzdatniania wody

- montaż nowych pomp głębinowych z zastosowaniem urządzeń miękkiego startu;

- montaż obudów studziennych naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie zimowym;

- wymiana złóż filtracyjnych w istniejących zbiornikach filtracyjnych na kwarcowe z domieszką złóż katalitycznych;

- montaż aeratora stalowego centralnego;

- częściowa wymiana rurociągów technologicznych;

- wymiana armatury z uwzględnieniem automatyzacji procesów  technologicznych (zawory sterowane elektrycznie, pneumatycznie lub hydraulicznie);

- zastosowanie automatycznego płukania filtrów wodą uzdatnioną lub surową z zastosowaniem spulchniania złoża powietrzem z dmuchawy;

- montaż przepływomierzy  elektromagnetycznych z przetwornikiem na rurociągach wody surowej i uzdatnionej;

- montaż instalacji sprężonego powietrza z agregatem sprężarkowym i dmuchawą;

- montaż automatycznego zestawu do dezynfekcji  wody lub dostosowanie rurociągu tak, aby była możliwość podłączenia przenośnego zestawu do dezynfekcji wody podchlorynem sodu;

- montaż osuszaczy powietrza w budynku SUW;

- montaż zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej (stalowego, naziemnego, ocieplonego na fundamencie żelbetowym);

- całkowita wymiana instalacji elektrycznej w budynku SUW wraz z rozdzielnicą elektryczną i sterowniczą;

  1. Zbiorniki retencyjne

- zbiorniki retencyjne wody pitnej zgodnie z opisem PFU;

- zagospodarowanie terenu przy zbiornikach.